layer
layer
layer
layer
layer
สนับสนุน ส่งเสริม ประชาชนระดับท้องถิ่นของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และคุณภาพชีวิต

ให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร พัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP, SMEs บริการให้ข้อมูลเทคโนโลยี และสืบค้นข้อมูลตามความต้องการ

ถ่ายทอด

สาธิต ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามความต้องการของคนในชุมชน

เผยแพร่ความรู้

เผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่และองค์ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ กับประชาชนทุกระดับผ่านสื่อต่างๆ

วิจัย พัฒนา

พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี ที่ผ่านการถ่ายทอดแล้ว ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อความเหมาะสม กับกลุ่มผู้ใช้ สภาพท้องถิ่นและวัตถุดิบ

กิจกรรม

Wallpaper Kita