ดาวน์โหลด
 • คู่มือการดำเนินงาน 2562

 • แผ่นพับ

 • แบบประเมินความพึงพอใจ

 • Project Brief 63 Timeline

 • ข้อมูล VC ภาคเหนือ

 • แบบเสนอ Project Brief 2563

 • ลูกประคบร้อนอัตโนมัติ

 • การทำกระดาษจากเปลือกฝักข้าวโพด

 • การผลิตพืชอาหารสัตว์จากเปลือกและซังข้าวโพด

 • การเพาะเห็ดนางฟ้าจากเปลือกข้าวโพด

 • การเพาะเห็ดโคนน้อยจากต้นและเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง

 • เตาหุ้งเตาก๊าซชีวมวลสำหรับครัวเรือนโดยใช้ซังและต้นข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงาน