ดาวน์โหลด
 • คู่มือการดำเนินงาน 2560

 • แบบข้อเสนอโครงการ แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

 • แบบข้อเสนอโครงการ แผนงานวิจัยต่อยอด

 • แผนพับ

 • แผนที่

 • แบบวัดความพึงพอใจ

 • ใบสมัคร ประเมิน ติดตาม

 • ตะบันน้ำ

 • ลูกประคบร้อนอัตโนมัติ

 • การทำกระดาษจากเปลือกฝักข้าวโพด

 • การผลิตพืชอาหารสัตว์จากเปลือกและซังข้าวโพด

 • การเพาะเห็ดนางฟ้าจากเปลือกข้าวโพด

 • การเพาะเห็ดโคนน้อยจากต้นและเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง

 • เตาหุ้งเตาก๊าซชีวมวลสำหรับครัวเรือนโดยใช้ซังและต้นข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงาน

 • ใบสมัครคูปองวิทย์เพื่อโอทอป